Konst i Blekinge

är en plattform för utveckling av bild- och konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge i samarbete med Kulturcentrum, Ronneby konsthall.
Arbetet med Konst i Blekinge (KIB) handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet och handlar kortfattat om att:

• initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
• arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
• stärka professionella konstnärers villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.
• arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge (Artist In Residence).
• vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
• skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten.
• utveckla den fysiska platsen för Konst i Blekinge – Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Upphovsrätt

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att fotografierna av konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Fotografierna är tagna av och för Konst i Blekinge och de fotografiska rättigheterna tillhör Konst i Blekinge om inte annat anges. Dessa fotografier kan delas via digitala/sociala medier i icke-kommersiella sammanhang om upphovsmannen anges, dvs. Konst i Blekinge.

Kontakt

Torun Ekstrand, konstutvecklare, Konst i Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se

Karin Sandahl Andrén, konstförmedlare, Konst i Blekinge
karin.sandahlandren@regionblekinge.se

Adress

Konst i Blekinge
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona

Ansvarig utgivare

Region Blekinge

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE
– BILD OCH FORM

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Kulturutskottet inom regionsamverkan har utsett bild- och formkonsten till ett av de gemensamma utvecklingsområdena.

Under 2018 bildades en arbetsgrupp bestående av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna för att ta fram riktlinjer och prioriteringar för bild- och formutvecklingen där växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk är särskilda utvecklingsområden. Målet är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige, i samklang med samtidskonstens utvidgade fält.

Arbetsgruppen har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och har ett kulturpolitiskt uppdrag. I regionsamverkan Sydsverige ingår Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Vi samarbetar för . . .
Ett väl fungerande och hållbart ekosystem i Sydsverige för bild- och formkonst där små och stora aktörer kuggar i varandra och syresätter området. Samverkan skapar arbetstillfällen och vidareutveckling för konstnärer, möjliggör gemensamt publikstrategiskt arbete och synliggör det lokala i samspel med det nationella, internationella och interkulturella.

Arbetsgruppens särskilda utvecklingsområden är:
Växelverkan mellan stad och landsbygd
Genom att utveckla långsiktiga relationer med konstaktörer, stora som små, oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar, skapas ett dynamiskt och hållbart produktivt ekosystem för bild- och formkonsten.

Kunskapsuppbyggnad & kunskapsutbyte
Genom kunskapsfördjupande insatser för konstnärer, konstaktörer, politiker, tjänstepersoner, konstpublik, studenter och civilsamhället, skapas förutsättningar för en gynnsam växelverkan och en gemensam helhetssyn.

Internationella nätverk
Genom att stärka och koppla samman internationella och lokala nätverk för konstaktörer framhävs Sydsverige som en del av den globala konstscenen.

Våra prioriteringar är:
– Att stimulera och utveckla residensprogram.
– Att samagera i Sydsverige genom aktiviteter och satsningar, utveckla gemensamma metoder för strategiskt utvecklingsarbete inom bild-och form.
– Att synliggöra och utveckla konstnärliga produktionsplattformar
– Att skapa arenor för konstkritik i Sydsverige

Vill du läsa mera om Regionsamverkan Sydsverige och de tre gemensamma kulturpolitiska prioriteringarna, gå in på www.regionsamverkan.se
Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige


Bild:
 Konstverk Paige Silverman som deltog i konstresidenset Land404 sommaren 2018 i Gullholma, Karlskrona skärgård.