STADS- OCH LANDSBYGDSUTVECKLING GENOM KONSTNÄRLIGA PROCESSER, 7,5 HP

Hur kan vi öka kunskapen om och utveckla nya metoder för att skapa hållbara gestaltade livsmiljöer för både stad och landsbygd? Det undersöker en ny fortbildningskurs som har tagits fram genom ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Statens konstråd och Region Blekinge. Kursen är en fortbildning på distans med två fysiska träffar och ges på 25% under en termin för att gå att kombinera med heltidsjobb.

Kursen startar vårterminen 2022 och ger 7,5 högskolepoäng.
Ansök senast 15 oktober 2021.

Kursen, som går under namnet Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer,  riktar sig till aktörer verksamma inom stads- och landsbygdsutveckling, som t.ex. konstnärer, tjänstepersoner inom konst/kultur samt planerare. Kursen bygger på ett ömsesidigt kunskapsutbyte om hur konstnärliga perspektiv och arbetsprocesser kan integreras i stads- och landsbygdsutveckling. Den ger också god inblick i den fysiska planeringens idémässiga och praktiska verksamhet. Här ges studenterna tillfälle att fördjupa sina färdigheter i samverkan mellan olika aktörer, så som konstnärer, medborgare och tjänstepersoner inom kulturförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning. Kursen byggs upp kring litteratur- och diskussionsseminarier, fallstudier och gruppuppgifter.

”Denna fortbildningskurs är en del i en satsning på livslångt lärande som vi på BTH gör. Särskilt spännande är möjligheten att undersöka vad som kommer ut ur mötet mellan konstnärliga perspektiv och planeringsprocesser i städerna och på landsbygden. Genom ett samskapande och ämnesövergripande perspektiv hoppas vi kunna närma oss andra arbetsmetoder och skapa nya kunskaper i utvecklingen av våra samhällen.”
Ebba Högström och Ida Nilsson, Institutionen för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola

”Hur kan man inbegripa konstnärliga icke-mätbara värden och metoder i planeringsprocesser? Hur knyter vi an till samhällsutmaningarna utifrån olika yrkesroller och perspektiv i planeringsarbetet? Det var några av de frågor vi diskuterade inledningsvis i utvecklingsarbetet med kursen.

Det är mycket glädjande med en ny kurs med syftet att gemensamt utforska vad interdisciplinär samverkan kan betyda för samhällsutvecklingen. Att lyfta in de stora utmaningarna inom politikområdet gestaltad livsmiljö och demokrati och deltagande i kursen kan vara embryot till ny kunskap.”
Torun Ekstrand, Konst i Blekinge/Region Blekinge

”För Statens konstråd är det glädjande med en utbildning som tar fasta på behovet av ny kunskap om samarbeten mellan olika yrken där konstnärer aktivt deltar i program, planering och byggande av våra gemensamma livsmiljöer! Att kursen berör konstens värde och betydelse för individen bidrar till att driva utveckling med långsiktig betydelse. Inte minst utifrån ett helhetsperspektiv på lokalsamhället och människors olika behov.”
Annika Enqvist, Statens konstråd

 
Anmäl dig nu!

Här är länken till kursen på BTHs hemsida:
https://www.bth.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/20221/F5605/
Här hittar du också länk till antagning.se som är den centrala portalen för alla högskoleutbildningar.

: : :

Foto: Råby Planet av Michael Beutler. Foto Ricard Estay