RESIDENS I EN POSTPANDEMISK TID
– NYA PERSPEKTIV PÅ RESIDENS OCH RESIDENSSAMVERKAN

Driver du ett bild- och formresidens i Sydsverige? Vill du samarbeta med utveckling och synliggörande av residens i Sydsverige? Nu kan du ansöka om att ingå i en arbetsgrupp som gemensamt ska producera och arrangera en digital seminarieserie om bild- och formresidens under 2021.

Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter från residens från flera sydsvenska regioner som tillsammans väljer ut frågor och teman som är relevanta för bild- och formresidens i Sydsverige. Utifrån dessa frågor ska arbetsgruppen producera och genomföra en digital seminarieserie med fokus på kunskapsutbyte och residensutveckling.

Deadline för ansökan är 9 maj 2021.

Hur kan residens utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden, efter pandemin? Hur kan residens finansieras? Hur kan konstnärsverkstäder / kollektivverkstäder i Sydsverige vara en resurs i residensenssamarbetet?Det här är några exempel på frågeställningar för arbetsgruppen.

Den tilltänkta målgruppen för seminarieserien är bild- och formresidens. Resultatet blir en grogrund för framtida samarbeten tillsammans med bild- och formutvecklarna i Regionsamverkan Sydsverige.

Residens som verkar i de sydliga regionerna kan bjudas in av arbetsgruppen att medverka i seminarieserien. Även kommuner, myndigheter och andra organisationer kan engageras att medverka i programinnehållet samt som seminariedeltagare.

Tidplan och upplägg
Seminarieprogrammet ska produceras med start i juni och genomföras under hösten och vintern 2021 med avslut senast 31 januari 2022. Arbetsgruppen och styrgruppen kommer att hålla regelbundna avstämningar. Styrgruppen består av bild-och formutvecklare inom Regionsamverkan Sydsverige. Utvärderingen av arbetet sker vid ett avslutande möte mellan arbetsgruppen och styrgruppen i mars 2021.

De antagna deltagarna kommer att få en kallelse till uppstartsmöte som hålls via Teams måndag 7 juni kl. 14:0016:00. Därefter sätter arbetsgruppen sina egna mötestider och tidsschema för seminarieserien.

På uppstartsmötet berättar styrgruppen om de behov och möjligheter som residens i Sydsverige uttryckt att de är intresserade av och delar med sig av de residensrapporter som gjorts och möten som arrangerats.

Villkor och budget
Arvode för att delta i arbetsgruppen är 40 000 SEK exkl. moms/per deltagare, beräknat på F-skatt.

Produktionsbudgeten är 100 000 SEK. Den kan användas för att t.ex. bjuda in föreläsare, filmare m.fl. till seminarierna.

Ansökan ska innehålla:
1. Kontaktuppgifter, webbsida, organisationsnummer/personnummer

2. En beskrivning av den residensverksamhet du är engagerad i, som inkluderar:
• Typ av residens (produktionsresidens, vistelseresidens, internationellt eller nationellt fokus etc.)
• Verksamhetsform (ideell förening, kommunal verksamhet etc.)
• Residensets erbjudande till konstnären och eventuella krav på motprestation.
• Din roll i residensarbetet.

3. En motivering där du skriver vilka frågor skulle vilja lyfta i seminarieprogrammet.
• Ansökan ska vara kortfattad, max 2 sidor A4.
• Ansökan ska vara i PDF-format och namnges enligt följande: RSS residens, ditt för- och efternamn och residensets namn.

Ansökan skickas till:
anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se
Deadline för ansökan är 9 maj 2021.

Urval
I urvalet av deltagare till arbetsgruppen kommer en variation av kunskaper och erfarenheter från olika typer av residens, samt geografisk spridning att eftersträvas.

Beslut till alla sökande skickas ut via mejl under vecka 19.

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Kulturutskottet inom regionsamverkan har utsett bild- och formkonsten till ett av de gemensamma utvecklingsområdena.

Bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna träffas regelbundet och har tagit fram riktlinjer och prioriteringar för bild-och formutvecklingen där växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk är särskilda utvecklingsområden. En av våra prioriteringar är att stimulera och utveckla residensprogram. Fram till mars 2022 har vi medel från Kulturrådet att arbeta med detta och därefter kommer gruppen att fortsätta samverka med medel från regionerna.

Läs mera här: www.regionsamverkan.se

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Kalmar län

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

För frågor kontakta
Anneli Berglund, bild-och formutvecklare Kalmar län
anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se

Torun Ekstrand, konstutvecklare, Region Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se

Charlotta Hanno, Utvecklare för bild- och formområdet, Region Halland
charlotta.hanno@regionhalland.se

Orrit Stahlénius, Utvecklare bild och form, Region Skåne
orrit.stahlenius@skane.se