PORTFOLIOVISNING FÖR STATENS KONSTRÅD OCH ANDRA AKTÖRER

Konst i Blekinge/Region Blekinge, Föreningen Konstkonsulenterna i Sverige och Statens konstråd bjuder härmed in Blekinges yrkesverksamma bild- och formkonstnärer till ett Open call gällande portfoliovisning.

Statens konstråd har fått i uppdrag att öka statens förvärv av konst med 25 miljoner kronor. En satsning på konstinköp genomförs med extra tillförda medel i syfte att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin. Statens konstråd vill sprida sina inköp över landet och samarbetar därför med Föreningen Konstkonsulenterna i Sverige.

Ansökan är öppen från 22 mars till 14 april.
Portfoliovisningarna hålls 16 och 18 juni 2021.

Ansökan med portfolio
Ansökan ska skickas i sin helhet i en och samma PDF, max 5 MB, och ska
bestå av:
– CV, med uppgift om namn, folkbokföringsadress, mail och telefon/ mobilnummer där du nås dagtid, samt organisationsnummer och eventuellt företagsnamn.

– Beskrivande text (max 1500 tecken, med blanksteg) av konstnärskapet där fokus ligger på de 3-5 befintliga verk som är aktuella för portfoliovisningen.
Verken ska ha tillkommit under de senaste fem åren (tidigast 2016) och staten ska erbjudas att förvärva äganderätten till dem. Som verk räknas även verksserier och konstprojekt. Priset på de presenterade verken ska överstiga 20 000 SEK vardera, exklusive moms.

– Dokumentation av verken som till exempel kan bestå av bilder, filmer och ljudfiler. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.
Information om verken som ska framgå är: titel, pris (ex moms),tillkomstår, teknik, mått och eventuell upplaga.

Sista ansökningsdag är 14 april 2021.
Ansökan skickas per e-post till: kulturochbildning@regionblekinge.se

PDF-filen ska namnges med ditt för- och efternamn.

Ange “Portfoliovisning Statens konstråd” i ämnesraden i ditt mail.
Inget material tas emot efter den 14 april 2021.
Besked ges i början av juni. Portfoliovisningar genomförs 16 och 18 juni.
Observera att ansökan blir en offentlig handling när den skickats in.
Dina kontaktuppgifter används för att hantera din ansökan.

Läs om hur Region Blekinge hanterar personuppgifter:
https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/hantering-av-personuppgifter/fragor-och-svar-om-personuppgiftshantering.html

Utvalda konstnärers ansökningar skickas till Statens konstråd

Vem kan söka?
För att söka behöver du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Blekinge. Utlysningen riktar sig till nu levande yrkesverksamma konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet.
Enligt Konstnärsnämnden är ”En professionellt yrkesverksam konstnär är en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang.”

Yrkesverksam är, enligt Konstnärernas riksorganisations kriterier, den som kan visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren och uppfyller minst två av följande kriterier:

• Finns representerad på museum eller institution
• Deltagit i separatutställningar
• Deltagit i grupputställningar
• Medverkat i publikationer
• Medverkat i andra offentliga framföranden (till exempel performance, framträdanden, screenings, workshops)
• Utfört gestaltningsuppdrag
• Medverkat i andra konstnärliga projekt

Urvalsprocessen i regionerna
Utlysning är ett första steg i urvalet som görs regionvis i hela Sverige. Urvalsgruppen som kommer att bedöma de inkomna ansökningarna från Blekinge består av konstkonsulenterna och
bild- och formutvecklarna från regionerna Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Gotland och Halland.

Arbetet samordnas och administreras av respektive regions bild-och formutvecklare eller konstkonsulent och har möjliggjorts genom Regionsamverkan Sydsveriges bild- och formgrupp.

Cirka 10 konstnärskap kommer att väljas ut från Blekinge. Dessa bjuds in av Statens konstråd för medverkan i portfoliovisning. De inkomna ansökningar som inte uppfyller grundkriterierna kommer inte med i urvalet.

Portfoliovisningen med Statens konstråd
Portfoliovisningen äger rum online i Microsoft Teams. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och den är öppen för en större professionell publik med till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet. Konstnärerna ska i portfoliovisningen presentera 3-5 färdiga verk/projekt från de senaste fem åren som finns tillgängliga för inköp.
De konstnärer som får möjlighet att visa sin portfolio får en kallelse från Statens konstråd med e-post i början av juni. Det är därför viktigt att den i ansökan angivna e-postadressen stämmer.
De konstnärer som inte blir utvalda kommer inte att få något svar av Statens konstråd.

Visningarna hålls den 16 juni klockan 9–13 eller den 18 juni klockan 9–13. I inbjudan finns en länk med tidsangivelse när visningen äger rum. Ett samarbete mellan Konstnärlig verkshöjd är det enskilt viktigaste urvalskriteriet för Statens konstråd men eftersom verken ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken kan samspela med andra verk i den statliga konstsamlingen.

Arvode per genomförd portfoliovisning är 1 500 SEK + moms per konstnär.

 

Vad sker med de inköpta konstverken?
Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.
Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 ska lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck som kan beskrivas som en distinkt samling i samlingen.

De inköpta verken ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera ut de kommande åren. Därigenom får alltfler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

Läs mer: https://statenskonstrad.se/om-oss/vara-uppdrag/coronasamlingen/portfoliovisningar-2021/

Vid frågor kontakta: Torun Ekstrand, Konstutvecklare Konst i Blekinge/Region Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se
Mobil: 0709 304971

Checklista för ansökan:
Ansökan sparas som en (1) pdf (max 5 mb) och namnges med sökandes för- och efternamn. CV inkl personuppgifter
• Namn
• Organisationsnummer
• Eventuellt företagsnamn
• Folkbokföringsadress
• E-postadress
• Telefonnummer/mobil

Beskrivning av konstnärskap och 3-5 verk
Dokumentation av verken

• Bild (eller länk till videoverk)
• Titel
• Pris ex moms (från 20 000 SEK)
• Tillkomstår (fr.o.m. 2016)
• Teknik
• Dimensioner (höjd/bredd/djup)
• Eventuellt serienummer Inlämning

Ansökan mailas senast onsdag 14 april till: kulturochbildning@regionblekinge.se

Skriv ”Portfoliovisning Statens konstråd” i ämnesraden.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ett samarbete mellan Konst i Blekinge / Region Blekinge och Statens konstråd

Konstverk: Niki Lindroth von Bahr, still ur The Burden.