5 X FÖRELÄSNINGAR PÅ TEMAT KONST & GESTALTAD LIVSMILJÖ

Den 30 september 2020 hålls den digital konferens om att arbeta med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och gestaltad livsmiljö. Men redan nu kan du ta del av fem förinspelade föreläsningar.

Suzanne Pluntke från Boverket berättar om politikområdet gestaltad livsmiljö, Annika Olofsdotter Bergström är forskare och speldesigner fokuserar på spelbara städer och planeringsarkitekten Ida Nilsson riktar blicken mot landsbygden. Stadsarkitekten Emina Kovacic pratar om konst och arkitektur i det offentliga rummet och konstnären Caroline Mårtensson berättar om arbetet med en konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd Kunskapsnav offentlig konst.

Samarbetspartners:
Konferensen är ett samarrangemang mellan Konst i Blekinge och Kunskapsnavet inom Statens konstråd och har gjorts möjligt också genom samarbete med Boverket, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamns kommun, Uppsala kommun, Älmhults kommun, Kulturcentrum Ronneby konsthall och Ronneby kommun.

Gestaltad livsmiljö
Suzanne Pluntke, bebyggelseantikvarie och samordnare inom Gestaltad livsmiljö på Boverket
Länk till  YouTube

Regeringen har gett Boverket uppdraget att samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Bakgrunden är den nya politiken för gestaltad livsmiljö som riksdagen fattade beslut om våren 2018. Suzanne berättar om politikområdet samt om Boverkets arbete att öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen mot ökad kvalitet i våra gestaltade livsmiljöer.
Ca 40 minuter

Ta Plats! Platsspecifika spel på offentliga platser – Lekfull stadsplanering
Annika Olofsdotter Bergström disputerad speldesigner och forskare, Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och Estetik
Länk till  YouTube
Spelbara städer har som syfte att skapa närhet mellan människor och städer och kan ses som en process för att lekfullt planera och organisera hur människor vill leva med sina städer. 
Ca 25 minuter

Med blicken mot landsbygden – en planeringsutmaning?
Ida Nilsson, doktorand och planeringsarkitekt, Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Fysisk planering
Länk till  YouTube

I sitt forskningsprojekt intresserar Ida Nilsson sig för hur svensk landsbygd planeras idag. Hittills har hon fokuserat på vilka olika idéer om landsbygden som i någon mening görs gällande i forskning och i svensk planeringspolicy för landsbygden.
Bakgrunden till hennes intresse för landsbygden som forskningsområde är att landsbygden ofta har underordnats en urban logik ”den urbana normen” vilket tar sig utryck i allt från nationell politik till avsaknad av landsbygdsperspektiv i våra planerarutbildningar. Samtidigt riktas idag stort intresse och engagemang åt landsbygden vilket har aktualiserat frågan om planeringens framtida roll att hantera landsbygdens utveckling och förändring. Ida Nilsson menar att det är både intressant och viktigt att öppna upp och bredda diskussionen om landsbygden som föremål för planering. Idag har vi i Sverige ingen ”officiell” landsbygdsplanering, utan ofta handlar det en ekonomiskt inriktad landsbygdsutveckling. Om vi vill planera landsbygden, vilken landsbygd talar vi om? Vilka visioner finns om landsbygden? Och hur ska landsbygden planeras? Inledningsvis berättar Ida Nilsson om programmet Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola.
Ca 30 minuter

Vad betyder konst och arkitektur för det offentliga rummet?
Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun
Länk till  YouTube
Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn. 2019 blev hon etta på tidskriften RUM:s maktlista. Emina berättar om hur det är att jobba som kommunarkitekt, om arkitekturens och konstens kraft i det offentliga rummet. 
Ca 40 minuter

Med ekologisk läskunnighet som kompass för konstnärlig utredning
Presentation av Caroline Mårtensson, konstnär
Länk till  YouTube
Caroline Mårtensson berättar om arbetet med en konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd Kunskapsnav offentlig konst. Älmhult expanderar och kommunen önskar knyta centrum närmre sjön Möckeln och göra Älmhult till en sjöstad. Utredningen följer vattnet genom tiderna och knyter samman 1850-talets sjösänkning med framtida förutsättningar i ett förändrat klimat. 
Ca 25 minuter


Bild: Ronneby Leker del av Think Tank Transbaltic.
Foto: S Ærsøe.