KONST OCH GESTALTAD LIVSMILJÖ – DIGITAL KONFERENS

Välkommen att anmäla dig till en digital konferens om att arbeta med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och gestaltad livsmiljö. Konferensen är för dig som arbetar som konstansvarig, konstkonsulent, stadsarkitekt, planerare, konstnär, forskare, förvaltare, stadsutvecklare, gatu- eller parkutvecklare.

Plats: Online
Datum: 30 september 2020
Tid: 9:00 – ca 14:30, inklusive lunchpaus
Incheckning: Från kl. 8:30

Anmäl dig till konferensen här.
Konferensen är gratis.
Sista anmälningsdag söndag 6 september.

Under konferensen kommer olika föreläsare att berätta om bl.a. gestaltad livsmiljö, lekfull stadsplanering, konstriktlinjer, samrådsgrupper och 1%-regeln. Olika kunskapsfält inom arbetet med offentlig konst kommer att aktualiseras ur konstnärens, kommunens, regionens, statens och medborgarens olika perspektiv.

De två fullmatade konferensdagarna blir nu omvandlade till en digital livesänd konferens med möjlighet till frågor och samtal i grupper.
Föreläsarna medverkar i panelsamtal och gruppsamtal under live-konferensen 30 september. Konferensdagen 30 september föregås av en serie inspelade föreläsningar som de som anmält sig kan se vilken tid som helst mellan 14-29 september. Omställningen innebär att vi kommer att kunna nå ut geografiskt till flera som arbetar med konstfrågor och kunskapsutbytet kan ske med deltagare runt om i Sverige. Föreläsare som presenterats i inspelat material deltar i panelsamtal 30 september.

Med konferensen vill vi också uppmärksamma den offentliga konstens kraft och betydelse i samhället. Programmet är en fortsättning på konferensen 1% till konsten? – en konferens om konstnärliga gestaltningar i offentliga rum, som arrangerades av Konst i Blekinge tidigare. Konferensen är ett samarrangemang mellan Konst i Blekinge och Statens konstråd och arrangeras som ett led i det arbete som görs inom Kunskapsnavet i Karlshamn.

Frågeställningar och tematik

• Gestaltad livsmiljö – vad betyder den nya politiken för arkitektur, form och design?
• Hur kan konst, arkitektur, form och stadsplanering samverka i samhällsbygget?
• Vilka olika yrkeskompetenser kan ta plats i gestaltningsprocesser på mindre orter och i städer?
• Hur kan vi gemensamt skapa och planera för gestaltningar och funktionella miljöer med hög konstnärlig kvalitet?
• Hur skapas spelbara städer och vad är lekfull stadsplanering?
• Vad är en samrådsgrupp och hur kan en samrådsgrupp fungera inom kommun och region?
• Hur skulle en ny högskolekurs för konstnärer och tjänstepersoner om planprocessen kunna se ut?
• Hur ser det ut med procentregler och riktlinjer för offentlig konst i Sveriges kommuner och regioner?
• Uppdateringar av LOU inom konstupphandlingar
• Konkreta korta exempel på genomförda projekt, både permanenta och tillfälliga
• Genomförandet av en offentlig gestaltning och planeringsprocess ur en konstnärs perspektiv.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIVE-PROGRAM – 30 SEPTEMBER

8:30 – 8:45
Inbjudan att testa och pröva på mötestekniken/ljud och bild.

8:45 – 9:00
Incheckning

9:00 – 9:10
Inledning och presentation av programmet och regionens arbete med offentlig konst.
Torun Ekstrand, konstutvecklare Konst i Blekinge / Region Blekinge, Paola Zamora, strategisk konstkonsult, Kunskapsnavet Statens konstråd.

9:10 – 9:20
Kunskapsnavet – en kort sammanfattning och hur går vi vidare?
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst.

Release av rapporten om Kunskapsnavet och arbetet med stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande.

9:20 – 9:30
Paus

9:30 – 10:30
Konstriktlinjer och arbetsprocesser i konstnärliga gestaltningsprojekt
Anna Ehn, avdelningschef, offentlig konst, Kulturförvaltningen Uppsala kommun. Tuva-Li Peter Lidé, intendent för offentlig konst, Kulturförvaltningen Uppsala kommun.

Uppsala kommun arbetar med konstnärliga gestaltningar med medel ur kommunens investeringsbudget. Förslag till fördelning av medel utgår från kommunens stads- och landsbygdsutvecklingsplaner och miljöer där många medborgare /besökare vistas. De senaste åren har konst på landsbygden prioriterats. Hur ser kommunens arbetsprocesser kring handläggningen ut? Hur hanteras upphandlingar, riktlinjer och styrdokument? Hur kan förankring och dialog med medborgare genomföras? Hur ser samarbetet med konstkonsulter och byggaktörer ut? I arbetet med den offentliga konsten har Uppsala visualiserat och förtydligat arbetet i särskilda dokument. Sessionen avslutas med frågestund.

10:30 – 10:45
Hämta fika!

10:45 –11:30
Samtal utifrån olika teman – fika i grupper

Samlas i mindre grupper kring de frågeställningar om konstnärliga gestaltningar som du vill diskutera. Det finns möjlighet att skicka frågor innan och under konferensdagen. Under fikastunden delas deltagarna sedan upp i samtalsgrupper kring sina frågeställningar, t.ex. kring samrådsgrupper, konstriktlinjer, armslängds avstånd, konstnärsrollen.

11:30 – 11:50
1 % för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö
Konstnärsnämndens rapport 2020. Anna Söderbäck, direktör och myndighetschef Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämnden nya rapport om enprocentsregelns tillämpning i kommuner och regioner presenteras. Rapporten är en komparativ studie som tagits fram i samarbete med regionala konstkonsulenter och belyser utvecklingen mellan 2012 och 2018, en period som präglats av högkonjunktur och ett omfattande byggande runt om i landet samt kultur- samverkansmodellens etablerande. Enprocentsregeln tillämpas som regel i 41 procent av kommunerna och 55 procent av regionerna och det är en ökning sedan tidigare mätning, liksom att riktlinjer utarbetas i större grad och att konstnärer deltar i plan- och byggprocesser.

11:50 – 12:00
Praktiskt om eftermiddagens föreläsning och samtal.

12:00 – 13:00
Lunch

13:00 – 13:15
Kan man spela en stad? Spela med oss!
Annika Olofsdotter Bergström disputerad speldesigner/forskare, BTH Institutionen för Teknik och Estetik.

En kort instruktion och uppmaning att spela sin stad med facilitator Annika Olofsdotter Bergström som disputerat kring platsspecifika spel på offentliga platser. Här delar Annika med sig av två stadsspel, Ronneby Leker och Norrtälje Leker och uppmanar dig som deltagare att gå ut och spela på din ort. Annika Olofsdotter Bergströms föreläsning om avhandlingen
Ta Plats! Kommer att finnas online, se nedan. Spelbara städer har som syfte att skapa närhet mellan människor och städer och kan ses som en process för att lekfullt planera och organisera hur människor vill leva med sina städer.

13:15 – 14:30
Hur kan konst, arkitektur och form samverka i samhällsbygget?
Andreas Roth, curator, Statens konstråd.

Andreas Roth berättar om stadsutvecklingsprojekt där arkitekter och konstnärer arbetar gemensamt med helhetsgestalningar. Vilka olika yrkeskompetenser kan ta plats i gestaltningsprocesser? Hur kan vi gemensamt skapa och planera för gestalningar och funktionella miljöer med hög konstnärlig kvalitet? Vad är en samrådsgrupp och hur kan en samrådsgrupp fungera inom kommun och region?

Andreas Roth leder ett panelsamtal med frågor från publiken efter sin presentation. Deltagare i panelen är Helen Carlsson, kulturstrateg, Älmhults kommun, Suzanne Pluntke, Boverket, Annika Olofsdotter Bergström, BTH, Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun, Ebba Högström, BTH, Ida Nilsson, BTH, Caroline Mårtensson, konstnär, Paola Zamora, Kunskapsnavet Statens konstråd, Torun Ekstrand, Konst i Blekinge, Anna Ehn och Tuva-Li Peter Lidé, Uppsala kommun.

14:30
Insamling av ämnen och teman för framtida workshops och seminarium.

Hej då och tack!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DIGITALT FÖRELÄSNINGSPROGRAM
Att se och uppleva 14-29 september på valfri tid.

Samla dina frågor till föreläsarna och sätt upp dem på vår digitala anslagstavla.

Gestaltad livsmiljö
Suzanne Pluntke, bebyggelseantikvarie och samordnare inom Gestaltad livsmiljö på Boverket.
Regeringen har gett Boverket uppdraget att samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.
Bakgrunden är den nya politiken för gestaltad livsmiljö som riksdagen fattade beslut om våren 2018. Suzanne berättar om politikområdet samt om Boverkets arbete att öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen mot ökad kvalitet i våra gestaltade livsmiljöer.
Ca 45 minuter

Ta Plats! Platsspecifika spel på offentliga platser – Lekfull stadsplanering
Annika Olofsdotter Bergström disputerad speldesigner/forskare, BTH Institutionen för Teknik och Estetik.
Spelbara städer har som syfte att skapa närhet mellan människor och städer och kan ses som en process för att lekfullt planera och organisera hur människor vill leva med sina städer.
Ca 30 minuter

Hur planeras svensk landsbygd idag?
Ida Nilsson, doktorand och planeringsarkitekt, Blekinge Tekniska Högskola.
I sitt forskningsprojekt intresserar Ida Nilsson sig för hur svensk landsbygd planeras idag. Hittills har hon fokuserat på vilka olika idéer om landsbygden som i någon mening görs gällande i forskning och i svensk planeringspolicy för landsbygden. Bakgrunden till hennes intresse för landsbygden som forskningsområde är att landsbygden ofta har underordnats en urban logik – ”den urbana normen” vilket tar sig utryck i allt från nationell politik till avsaknad av landsbygdsperspektiv i våra planerarutbildningar. Samtidigt riktas idag stort intresse och engagemang åt landsbygden vilket har aktualiserat frågan om planeringens framtida roll att hantera landsbygdens utveckling och förändring. Ida Nilsson menar att det är både intressant och viktigt att öppna upp och bredda diskussionen om landsbygden som föremål för planering. Idag har vi i Sverige ingen ”officiell” landsbygdsplanering, utan ofta handlar det en ekonomiskt inriktad landsbygdsutveckling. Om vi vill planera landsbygden, vilken landsbygd talar vi om? Vilka visioner finns om landsbygden?
Och hur ska landsbygden planeras? Inledningsvis berättar Ida Nilsson om programmet Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola.
Ca 30 minuter

En stadsarkitekt om konst, arkitektur och offentlig miljö
Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun.
Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn. 2019 blev hon etta på tidskriften RUM:s maktlista. Emina berättar om hur det är att jobba som kommunarkitekt, om arkitekturens och konstens kraft i det offentliga rummet.
Ca 30 minuter

Med ekologisk läskunnighet som kompass för konstnärlig utredning
Presentation av Caroline Mårtensson, konstnär.
Caroline Mårtensson berättar om arbetet med en konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd Kunskapsnav offentlig konst. Älmhult expanderar och kommunen önskar knyta centrum närmre sjön Möckeln och göra Älmhult till en sjöstad. Utredningen följer vattnet genom tiderna och knyter samman 1850-talets sjösänkning med framtida förutsättningar i ett förändrat klimat.
Sessionen avslutas med frågestund.
Ca 40 minuter

För frågor om konferensen
Kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklare Konst i Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se eller 0709-304971
Observera att vissa förändringar i programmet kan tillkomma. 

Samarbetspartners
Konferensen är ett samarrangemang mellan Konst i Blekinge och Kunskapsnavet inom Statens konstråd och har gjorts möjligt också genom samarbete med Boverket, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamns kommun, Uppsala kommun, Älmhults kommun, Kulturcentrum Ronneby konsthall och Ronneby kommun.