SAMLAD INFORMATION TILL FÖRETAGARE MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag (läs kulturföretag) att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn.


Omställningscheck med anledning av covid-19
Med anledning av Covid-19 har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag, denna omställningscheck innefattar även företagare inom kultursektorn, som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 90% av godkända kostnader, dock högst 100 00 kr. Exempel på kostnader som man kan söka stöd för:

  • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
  • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
  • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten

Sista dag för ansökan är den 15 juni 2020. Ansökan görs digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats. Välj konsulttjänst, ange Corona i rubriken på ansökan. Till ansökan ska en redogörelse för hur verksamheten har drabbats av Corona-pandemin samt vilka effekter den sökta omställningschecken bedöms ha för företagets framtid. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Investeringen ska vara genomförd senast 30 september och slutredovisas senast 15 november.

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med betalningsbekräftelser. För omställningschecken finns det dock möjlighet att få stödet utbetalat mot uppvisande av faktura innan den har betalats. En förutsättning är investeringen är genomförd. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.

Läs mer 

Koll på verksamt.se?
Verksamt.se är den samlade kanalen där information om nationella initiativ för företagen uppdateras löpande. På den lokala sidan www.verksamt.se/blekinge uppdateras uppgifter och kontaktpersoner löpande för de insatser som riktar sig till företagare i Blekinge.

verksamt.se