Bland fåglar och skräp

På lördag öppnar Erik Berglins utställning ”The Bird Project” på Kulturcentrum Ronneby konsthall och Daniel SegerbergsLeviathan”. Utställningarna pågår mellan 16 november – 12 januari. Vernissage lördag 16 november kl. 13.00.

Erik Berglin – The Bird Project
Mellan 2006 och 2017 har Erik Berglin arbetat med The Bird Project. Han beskriver det själv som en blandning av gatukonst, ornitologi och historieberättande. Arbetet har tagit honom till 12 städer runt om i världen, där han klistrat upp fotografier med fåglar i skala 1:1, samt samlat berättelser om olika arters betydelse inom religioner, populärkulturen, vetenskap och konsten. Allt presenteras som en rumslig installation med bilder, video och text. Tillsammans bildar det en alternativ historeskrivning om männskligheten – sett från en fågels perspektiv.


Läs mer på www.erikberglin.com

:::::::::::


Daniel Segerberg – Leviathan
Konstnären Daniel Segerberg deltog i våras, 4 maj 2019, på Nordiska kusträddardagen vid Gö naturreservat i Blekinge skärgård. Tillsammans plockade frivilliga och konstnären upp ett ton skräp av allsköns föremål i skiftande material, färger och upplösningstillstånd; hinkar, ilandblåsta bojar, drivved, PET-flaskor, trossar, kläder, en oöppnad flaskpost, kamouflagetyg, en barbiedocka och ett ryskt cigarettpaket mm. Enstaka objekt fick återvända till sitt ursprung då funna emaljföremål är tillverkade i den tidigare emaljfabriken som nu inhyser konsthallen där utställningen äger rum. Tillsammans utgör det under en dag insamlade materialet utgångspunkten ur vilket Segerberg arbetar fram sitt skulpturala verk.

Leviathan är en deltagarbaserad utställning. Medlemmar ur kaoskompaniet i Ronneby – en projektgrupp för unga vuxna – har assisterat konstnären under uppbyggnadsfasen av verket, från att lägga upp och sortera materialet samt, till att delta under den påföljande konstnärliga processen. Under utställningsperioden finns möjlighet för barn att rita sina egna havsmonster som kommer att inkluderas i utställningen. Förutom installationen visas även tuschteckningar från senare år av konstnären.

För Segerberg står Leviathan som en metafor för kaos och hot. Skräpet som under senare decennier samlats i havet kan betecknas som ett monstruöst sjöodjur till synes skapat av mänskligheten själv som en konsekvens av dess egenintresse och nonchalans gentemot världen/naturen i övrigt. Ett sjöodjur, indirekt frambringat av människan, som nu vänder sig mot sin skapare och orsakar kaos i tillvaron. Enskilda individer tycks redan ge upp inför kännedomen om Leviathans omfattande storlek och paralyseras inför hotet som hos många orsakar ångest och/eller fatalism.

Namnet Leviathan förekommer frekvent genom historien i skiftande sammanhang med en mängd mångbottnade variationer i betydelser och förskjutningar. Namnet förekommer tidigt i hebreiska texter och i gamla testamentet. Leviathan refererar vanligtvis till något hotfullt som kaos, fienden eller satan. Ibland representerar namnet en mer neutral innebörd av något som bara är ofantligt stort, t ex valar, en stat eller ett oceanfartyg. Med tiden har de skiftande användningarna givit en mängd konnotationer kopplade till begreppet som kan delvis kan uppfattas som motsägelsefulla. Bildmässigt gestaltas Leviathan ofta som ett sjöodjur och förekommer i konsthistorien av konstnärer som t ex Gustav Doré.


Läs mer på danielsegerberg.com

Läs mer om utställningarna på Kuklturcentrum Ronneby konsthall